Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Anna i Piotr Werwińscy, email pwerwinski@gmail.com
  2. Podstawą legalności przetwarzania Pani/Pana danych jest zgłoszenie udziału w aktywności/projekcie realizowanym przez naszą stronę werwinscy.pl.
  3. Celem zbierania danych jest realizacja danej aktywności/projektu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w tej aktywności/projekcie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w aktywności/projekcie.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Anna i Piotr Werwińscy.

Ponadto odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

  1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia projektu lub zgłoszenia sprzeciwu z wyjątkiem sytuacji gdy zaistnieją przesłanki opisane w art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 21 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).